Opis kursu:
Zmiany na rynku pracy, bezrobocie wśród młodzieży, powstające nowe zawody, wzrastająca liczba informacji o rynku pracy i dróg kształcenia wpływają na wzrost zapotrzebowania na usługi doradców zawodowych w szkołach. Często rolę doradczą sprawują wychowawcy klas, czy inni nauczyciele nieposiadający wiedzy na powyższy temat, a niniejszy kurs przysłuży się wzbogaceniu wiedzy nauczycieli i pedagogów, ale też innych osób pełniących funkcje doradcze w zakresie wyboru zawodu.


Cel kursu:
Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje, wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego wykonywania zadań szkolnego doradcy zawodowego, udzielającego uczniom porad w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Program kursu:
Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne pomocne w pracy szkolnego doradztwa zawodowego, a w szczególności:
•    Poznają sylwetkę i zadania realizowane przez szkolnego doradcę zawodowego;
•    Dowiedzą się jak diagnozować zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe;
•    Wzbogacą swoją wiedzę na temat planowania kariery zawodowej;
•    Poznają metody pracy szkolnego doradcy zawodowego;
•    Zdobędą informacje  o zawodach i rynku pracy;
•    Pozyskają informacje o instytucjach wspierających szkolny system doradztwa zawodowego.
Kursanci otrzymują dostęp do materiałów zawartych na platformie e - learningowej. Treść kursu podzielona została na moduły. Po zapoznaniu się z treścią materiałów, po każdym module, kursanci  mają za zadanie wypełnić poprawnie testy wyboru, których zaliczenie jest warunkiem ukończenia kursu. Każdy uczestnik kursu, który ukończy go pomyślnie, otrzyma stosowny certyfikat.


Liczba godzin kursu odpowiada 25 godzinom realizowanym metodą tradycyjną


Adresatami kursu są nauczyciele, pedagodzy/ psycholodzy szkolni, doradcy zawodowi, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami doradztwa zawodowego.Cena kursu: 80 zł

 

Zasady organizacji i prowadzenie zbiorowego żywienia, zachowanie walorów zdrowotnych dobrze zbilansowanych posiłków, aspeky bezpieczeństwa i jakości żywności, zasady GHP/GMP, wymogi sanitarno – higieniczne, funkcjonowanie systemu HACCP i dokumentowanie działań z tym związanych.

Cena kursu: 98 zł

 

Podstawowa wiedza z zakresu pracy C14 recepcji służby zdrowia, zasady etyki związane z zawodem, zakres kompetencji, wymagania i sposoby postępowania z pacjentami, zasady obiegu dokumentów, podstawowe zasady dotyczące finansowania świadczeń medycznych.

Cena kursu: 250 zł