Regulamin oraz klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych

§ 1

Postanowienia ogólne Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem http://www.szkolenia-internetowe.pl adres e-mail. administrator@net-trener.pl zwanego dalej Serwisem, będącego własnością FUH Bit-Plus, 38-400 Krosno, ul. Kochanowskiego 11. Każdy korzystający z serwisu jest zobowiązany do przestrzegania jego zasad.
 2. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania ani zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania lub zgłoszenia, dokonanie rejestracji lub zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w siedzibie właściciela Serwisu.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z  Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

§ 2

Usługi świadczone przez Usługodawcę

Usługodawca świadczy:

 1. Usługi elektroniczne, polegające na możliwości uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych pod adresem www.szkolenia-internetowe.pl.
 2. Korzystanie z usług wymaga zarejestrowania w Serwisie.
 3. Usługodawca może zawiesić lub zaprzestać świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z  zastrzeżeniem jednak zachowania praw usługobiorców, ale tylko tych którzy wnieśli opłatę za świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3

Zawarcie umowy o świadczeniu usług e-learningowych

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi e-learning następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego szkolenia, wysłanego do Usługodawcy oraz przez przesłanie potwierdzenia poprzez wiadomości e-mail na adres Uczestnika szkolenia podany w formularzu. Przesłanie potwierdzenia następuje po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty za wybrane szkolenie.
 2. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie Usługi szkolenia stacjonarnego i o świadczenie Usługi elektronicznej e-learning drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika szkolenia podany w formularzu.
 3. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
 4. Udostępnienie pliku szkolenia następuje w terminie do 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy na okres wskazany przez Usługodawcę na stronach Serwisu.
 5. Po otrzymaniu dostępu do szkolenia lub kursu uczestnik ma 60 dni na jego odbycie (w przypadku bardziej obszernych i zaawansowanych szkoleń okres ten może być dłuższy).
  Szkolenia podzielone są na etapy, każdy etap kończy się pytaniami kontrolnymi – służą one do sprawdzenia nabytej wiedzy, odpowiedzi nie są oceniane. Na zakończenie kursu uczestnik musi odpowiedzieć na pytania testowe podsumowujące całość materiału. Aby zaliczyć test końcowy musi odpowiedzieć pozytywnie na co najmniej 60 % pytań. Każdy uczestnik ma możliwość 3 krotnego podejścia do testu końcowego. W przypadku nie zaliczenia testu w 3 podejściach użytkownik nie otrzymuje certyfikatu.

§ 4

Zasady dokonywania płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę

 1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty określone są w opisie każdego kursu
 2. Opłaty mogą być dokonywane za pośrednictwem Pay Pal oraz PayU
 3. O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek: 51 1240 2311 1111 0010 2358 2535
  - w tytule wpłaty należy wpisać dane identyfikacyjne Usługobiorcy podane w formularzu zgłoszeniowym.

§ 5

Wymagania techniczne korzystania ze szkoleń e-learningowych

 1. Aby prawidłowo korzystać z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:
 • komputerem lub innym urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w przeglądarkę internetową;
 • przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
 • programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu MS WordPad albo oprogramowaniem o podobnych lub wyższych parametrach;
 • w niektórych sytuacjach wymagane może być zainstalowanie  oprogramowania Java, Java Script, Flash
 • korzystanie z serwisu wymaga akceptacji plików cookies.

§ 6

Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych polegających na udostępnianiu szkoleń e-learningowych
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia należności za usługi płatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorca oraz uczestnik szkolenia nie może wykorzystać usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Wszystkie materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki szkoleń i materiały udostępniane Uczestnikom e-learning są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca lub Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 5. Jeśli Uczestnik szkolenia lub Usługobiorca korzysta w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi e-learning Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do pliku szkolenia Usługobiorcy lub uczestnikowi szkolenia.
 6. Usługodawca może wystawić fakturę VAT za usługi na żądanie Usługobiorcy
 7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 8. Usługodawca zastrzega, że usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  -  za szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Usługobiorców jeśli nie były one zgodne z regulaminem
  -  za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy lub gdy zostało wyłączone świadczenie usług elektronicznych z powodu naruszenia regulaminu
  -  za szkody powstałe w wyniku wykorzystania przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych do których w Serwisie odniosły się odnośniki i przekierowania
 11. Korzystanie z większości zasobów Platformy e-learningowej szkolenia-internetowe.pl wymaga zalogowania się (rejestracji). Rejestracja obejmuje:

  - zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu,
  - prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego
  - potwierdzenie tej rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego automatycznie przez platformę na konto podane z czasie prawidłowej rejestracji użytkownika
 12. Tylko użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych w formularzu rejestracji danych
 13. Użytkownik może w każdej chwili modyfikować swoje dane w profilu użytkownika
 14. Logując się na Platformie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora platformy którym jest FUH Bit-Plus., który powierzył przetwarzanie i opiekę nad bazami danych firmie hostingowej home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 , w tym także w przyszłości, w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów FUH Bit-Plus. Użytkownik potwierdza, iż został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz iż podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji elektronicznej, pod adresy wskazane w Formularzu Rejestracyjnym
 15. FUH Bit-Plus właściciel platformy do e-learningu pod adresem www.szkolenia-internetowe.pl  oświadcza, iż dołoży starań, by Platforma funkcjonowała bez istotnych awarii lub długotrwałych przerw oraz, że  dołoży starań, by przerwy lub ograniczenia w funkcjonowaniu Platformy trwały możliwie najkrócej i występowały możliwie najrzadziej, a ponadto, by planowe przerwy techniczne związane z dokonywaniem zmian lub modernizacji Platformy dokonywane były w godzinach nocnych. Jednocześnie FUH Bit-Plus informuje, że zasoby platformy przechowywane są na serwerach firmy hostingowej home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335.FUH Bit-Plus nie ma również wpływu na działanie łączy Internetowych pomiędzy serwerami a użytkownikiem końcowym. Wszelkie przerwy lub ograniczenia na łączach internetowych pomiędzy odbiorcą końcowym a serwerem nie będzie stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez FUH Bit-Plus oraz nie będzie stanowiło powodów do żadnych roszczeń względem FUH Bit-Plus.
 16. Zapewni odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych przekazanych w związku z zawarciem umowy elearningowej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Firma Usługowo-Handlowa Bit-Plus 38-400 Krosno, ul. Kochanowskiego 11 operator platformy do e-learningu pod adresem www.szkolenia-internetowe.pl

2. Jak się z z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych ?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych należy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną iodo@bit-plus.pl,

3. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta – formularz rejestracyjny zawierający:
Nazwa użytkownika

Adres e-mail

Imię

Nazwisko

Adres

Adres IP, z którego było zakładane konto

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez szkolenia-internetowe.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- realizacja usługi sprzedaży szkolenia e-learningowego

- wystawienie i wysyłka certyfikatu ukończenia kursu
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
- zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych

-  obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FUH Bit-Plus, który jest operatorem platformy e-learningowej pod adresem www.szkolenia-internetowe.pl:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych  oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Nazwa użytkownika

Adres e-mail

Imię

Nazwisko

Adres

Adres IP

Jeśli nie wyrazisz zgody na podanie tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z portalu e-learningowego szkolenia-internetowe.pl

W przypadku, gdy będą tego wymagać przepisy prawa , możemy wymagać od Ciebie podania także  innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W innych przypadkach jest to dobrowolne

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, jedynie w przypadku wyraźnego żądania z Twojej strony

7.      Przechowywanie Twoich danych osobowych:

Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy.

8.Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 3 lat od dnia zakończenia wykonania umowy


  9. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10.Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przez nas profilowane.

 

§ 8

Rozwiązanie umowy i reklamacje

 1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się po upływie czasu, na jaki pliki szkolenia zostały udostępnione Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej a przesłanego na adres podany w § 1
 3. Każda reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

§ 9

Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

 1. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust.  powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej.
 3. Usługobiorca opłacający Usługę e-learning przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi e-learning niezwłocznie po jej opłaceniu. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

§ 10

Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne utwory zamieszczone na stronach szkolenia-internetowe.pl są własnością w świetle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania, lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne utwory objęte są również ochroną autorskich praw majątkowych i osobistych.

Podmiot zarządzający platformą nie ponosi odpowiedzialności za zawartość szkoleń umieszczonych na platformie szkolenia-internetowe.pl przez niezależnych twórców.

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 25.05.2018 r.

 

 

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 12:31 PM